Vårt hållbarhetsarbete

SSC hjälper kunder att få tillgång till rymden till nytta för jorden

SSC tillhandahåller produkter och tjänster för vetenskapliga ändamål och för den infrastruktur i rymden vi använder dagligen.

SSC strävar för en långsiktig hållbar utveckling till nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. Som ett seriöst och ansvarstagande företag skall SSC upprätthålla hög kvalitet och en hög etisk standard i samtliga våra åtaganden.

SSC:s hållbarhetsarbete omfattar finansiellt,miljömässigt och socialt ansvar och grundas på de 10 principerna i FN:s Global Compact, vår uppförandekod samt interna policyer. SSC:s uppförandekod gäller samtliga anställda i koncernen och täcker:

  • affärsetik
  • mänskliga rättigheter
  • arbetsförhållanden
  • lagefterlevnad
  • miljö

SSC följer även OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

SSC skall upprätthålla en korrekt redovisning enligt samtliga gällande normer. Som ett statligt ägt företag följer SSC ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande”

Företaget tillämpar ”Svensk kod för bolagsstyrning” i alla punkter, förutom i de fall statens ägarpolicy skiljer sig från koden, då tillämpar bolaget vad som följer av statens ägarpolicy.

Etik och integritet

SSC har de senaste åren gått från att vara en lokal aktör till en global aktör inom rymdbranschen. SSC:s operativa enheter finns nu på ett flertal kontinenter och SSC:s kunder återfinns i länder runtom i hela världen. Detta ställer krav på SSC som nu agerar inom nya geo-politiska områden som kan innebära både politiska och affärsmässiga risker. Det är därför av yttersta vikt för SSC att ha klara riktlinjer och uppföljning avseende affärsetik och integritet likväl som att samtliga medarbetare accepterar och agerar enligt dessa riktlinjer.

De globala säkerhetsutmaningar som rymdvärlden står inför, både säkerhetspolitiska och operationella, kräver att SSC utför sitt säkerhetsarbete på hög nivå. SSC ska strikt följa svenska lagar gällande exportkontroll likväl som åtaganden gentemot utländska leverantörer och deras myndigheter. SSC:s kundval påverkas också av gällande internationella sanktioner.

Marknadsföring och försäljning av SSC:s produkter och tjänster skall bedrivas på ett affärsmässigt och ärligt sätt baserat på kvalitet, prestanda, pris, servicenivå och andra relevanta faktorer.

Miljö

SSC tillhandahåller ett flertal produkter och tjänster som minskar miljöbelastningen och som bidrar till samhällets miljö- och klimatkunskap. Samtidigt innebär bolagets verksamhet naturligen viss miljöpåverkan, vissa miljörisker samt råvaru- och energiförbrukning.

SSC vill medverka till en hållbar utveckling genom att utveckla produkter och tjänster med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all verksamhet och väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten.

SSC respekterar internationella rymdkonventioner, nationella lagar och förordningar inom miljöområdet.  SSC:s medarbetare skall sträva efter att i det dagliga arbetet minska miljöbelastningen.

SSC:s uppförandekod (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

 

 
Vårt hållbarhetsarbete

"Rymden hjälper oss att nå klimatmålen"

Rymden är en viktig del av lösningen på klimatproblematiken. Sverige och SSC har en ledande roll i många rymdaktiviteter idag, inte minst genom tillgången till Esrange i Kiruna.

Läs artikel från juni 2016 om rymdens betydelse för att nå klimatmålen och SSC:s roll i detta.